Skip to main content

IUS tim predvodi inovativno istraživanje u liječenju limfoma

Internacionalni univerzitet u Sarajevu sa zadovoljstvom objavljuje da je dobio značajnu donaciju za unapređenje revolucionarnog projekta pod nazivom "In vitro evaluacija novih terapeutska medicinskih sredstava u liječenju limfoma". Ova donacija je dokaz predanog angažmana naših uvaženih istraživača i dodijeljena je timu koji predvodi van. prof. dr. Altijana Hromić-Jahjefendić, te viša asistentica dr. Lejla Mahmutović, dr. Esma Bilajac i viši asistent Abas Sezer u saradnji s kolegama sa Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutski fakultet, Sveučilišta u Splitu - Medicinski fakultet i Univerziteta u Banjoj Luci - Medicinski fakultet.

Projekat predstavlja izuzetan trud u predlaganju inovativnih kandidata za lijekove za daljnji razvoj potencijalnih terapeutskih medicinskih sredstva za liječenje različitih oblika Ne-Hodgkinovog limfoma. Ova inicijativa je nastavak istraživačkog puta dugog desetak godina koji je imao za cilj sintezu novih hemijskih jedinjenja iz grupe ksantena i tumačenja njihovih molekularnih ciljeva kroz najsavremeniji bioinformatički softver.

U preliminarnoj fazi istraživanja, pažljivo je analizirano više od 50 najperspektivnijih kandidata. Odabrana jedinjenja ksantena, koja pokazuju izuzetna inhibicijska svojstva, identifikovana su u modelu difuznog velikog B-ćelijskog limfoma (eng. Diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) u nanomolarnim koncentracijama. Nakon toga, projekat ima za cilj utvrditi najefikasnije koncentracije ovih jedinjenja mjerenjem metaboličke aktivnosti ćelija (eng. CCK-8 assay) i analize “Trypan Blue” za određivanje broja živih ćelija. Istraživanje također obuhvata evaluaciju utjecaja jedinjenja na proliferaciju ćelija kroz BrdU analizu, praćenu Western blot analizom ekspresije odabranih proteinskih kandidata. Ova multidisciplinarna saradnja okuplja stručnjake iz različitih polja s jednim ciljem - predlaganje inovativnih alternativa za liječenje pacijenata sa limfomom koji nisu pozitivno reagovali na trenutno dostupne terapije. Osim toga, proučavanje ekspresije proteina trebalo bi otkriti potencijalne nove molekularne biomarkere unutar signalnih puteva DLBCL.

Projekt ima za cilj istražiti antikancerogene osobine pažljivo odabranih ksantenskih jedinjenja i njihov uticaj na deregulisane signalne puteve unutar modela ćelija DLBCL. Novosintetizirani kandidati ksantena će olakšati u razvoju novih lijekova za lečenje DLBCL, pružajući pacijentima novu nadu.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je počastvovan što je dio ovog transformativnog istraživačkog puta zahvaljujući velikodušnoj donaciji i posvećen je ostvarivanju značajnog doprinosa u polju liječenja limfoma.

Share